“Moving Walls” 2010-2020, 10 december – 8 April

Op de valreep van een bewogen jaar viert Nieuw Dakota haar tien jarig jubileum. We blikken terug en kijken vooruit. Dit doen we met een speciaal jubileumprogramma en in samenwerking met kunstenaars en onze partner BeamSystems/BeamLab. Een selectie van video’s, installaties en performances bieden op poëtische en verstilde wijze een blik op een kantelende wereld. 
 
Stille geluiden klinken dichtbij en ver weg. Jonge mannen voor de kust van een Filipijns eiland houden trappelend het hoofd boven water. Het water stijgt zichtbaar, net zo snel als bij ons, onzichtbaar. Cirkels verstoren de regelmaat. Het gelaat van de ander spreekt in ontelbaar veel smaken. Kennen we de minuscule zwenking die het machtige raderwerk van natuurwetten bestiert? 
 
Nieuw Dakota maakt ruimte, verplaatst muren, verzet bergen en beweegt mensen.
Met kunst verkennen we onszelf, elkaar en de wereld.  

Starring: Martha Atienza, Vincent Boschma, Irina Birger, Sevilay Maria en Henk Schut 

Martha Atienza 1981 / PH / NL: Equation of state Panangatan / Equation of State Tarong
Met de video Equation of State documenteert Atienza hoe de klimaatverandering het eiland Bantayan in Cebu, (Filippijnen) haar bewoners beïnvloedt. Ze onderzoekt de interactie tussen mens en milieu, waarbij ze zowel hun achteruitgang als veerkracht documenteert. Het is een gespannen relatie, uitgedrukt in het materiële en immateriële. In dit nieuwe werk filmt Atienza de kustlijn van Bantayan Island in een poging om de opwarming van de oceaan en de daaropvolgende stijgende zeespiegel te begrijpen: we zien een eindeloze reeks van dagelijks leven dat zich inmiddels afspeelt aan de rand van het water; hoe lang duurt het nog voordat de zee de woningen meeneemt? In het drieluik houden jonge vissers letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water.

Martha Atienza (geboren in 1981, Manila, Filippijnen; woont en werkt op Bantayan Island, Filippijnen), heeft een Nederlandse moeder en een Filippijnse vader, en is haar hele leven heen en weer verhuisd tussen Nederland en de Filippijnen. Voortdurend heen en weer schommelen tussen deze twee culturen heeft een grote invloed gehad op Atienza’s focus als kunstenaar.

Vincent Boschma 1976 / NL: The Opposite Ends of a Continuum
De installatie ‘The Opposite Ends of a Continuum’ is een hoge ‘tafel’ met daarop een neon verlicht landschap waarbinnen kringvormige bewegingen centraal staan. Het is een dualistisch, polariserend samenspel van magneten en ijzerpoeder. Buiten de regelmatige beweging werken twee onafhankelijke veranderlijke krachten, waarbinnen een ordelijk verloop kleine chaotische wendingen vrij spel hebben. In De Rertum Natura omschrijft Lucretius het begrip clinamen principiorum, ofwel de ‘oorspronkelijke afbuiging’ als volgt: ‘De atomen vallen in een kaarsrechte baan door de leegte, onder invloed van hun eigen gewicht. Maar op onbepaalde momenten en onbepaalde plaatsen, vertonen ze een minieme quasi-afwijking, die juist voldoende is om van een wijziging van het evenwicht te spreken’. In deze klassieke atoomtheorie kan de vorming van lichamen uit de oer-atomen alleen plaatsvinden door een onvoorziene en onvoorspelbare verstoring van de regelmaat. Wie de gedragingen van de lichamen en hun bewegingen onderzoekt stuit uiteindelijk op uiterst kleine, maar beslissende zwenkingen, die het machtige raderwerk van natuurwetten dat de materie bestiert, vorm geven.

Vincent Boschma onderzoekt met zijn werk (media- en installatiewerk, video en schilderkunst) externe invloeden, toeval en perceptie. Met zijn installaties en tijdelijke interventies geeft hij commentaar op de beleving van onze omgeving, en nodigt hij uit om open te staan voor een andere blik.

Sevilay Maria 1984 / NL: #MYOWNGENDER
#myowngender is een reizende multimediale kunstinstallatie. Alle nuances binnen het thematische spectrum worden vastgelegd aan de hand van fotografie, audio, video en tekst. De installatie is opgebouwd uit cirkelvormige metalen constructies waarin de portretten en verhalen van vijfendertig modellen te zien zijn. Sevilay Maria gebruikt in haar #MYOWNGENDER-project de collodion ‘natte plaat’- techniek, omdat deze techniek een subtiele  weergave van het gelaat kan bewerkstelligen die volgens Sevilay door geen andere techniek geëvenaard wordt. Omdat de foto’s na het ontwikkelen niet vernist zijn, zal de tand des tijds zijn sporen nalaten in de installatie in de vorm van natuurlijke oxidatie. Alle modellen deelden hun verhaal in een kort interview. #MYOWNGENDER weerspiegelt de kracht van kwetsbaarheid. De kracht om de regels van de maatschappij te herschrijven door je meest pure zelf te zijn.

Sevilay Maria is fotograaf en gespecialiseerd in Collodion Wetplate techniek. Deze techniek komt uit 1851. Met uiterste precisie maakt zij haar eigen chemie en zorgt zij dat iedere hand gegoten plaat een kunstwerk is. Sevilay heeft fotografie gestudeerd aan de KABK en werkt inmiddels 10 jaar voor zichzelf. Ze observeert sociale kwesties en maakt taboes bespreekbaar.

Henk Schut / NL: Constructed Silence
Stilte na de storm. Na het overweldigende geluid van een flinke regenbui, bliksem en donder volgt de rust van de stilte. Maar als de stilte langer duurt, wordt je je bewust van kleinste geluiden, lijken je oren op zijn scherpst. Hoor je je eigen ademhaling, een vogel hoog in een boom, ver weg een vliegtuig, een druppel op een regenpijp dichtbij. Het ervaren van de stilte is een rijke en geconcentreerde geluidswereld. Deze installatie is een reconstructie en mogelijkheid tot herbeleving van de plotselinge stilte van de stad die we hebben kunnen ervaren tijdens de intelligente lock down gedurende de eerste weken dat het Covid-19 door ons land woekerde. In een drie meter hoge wereldbol komen geluiden, opgenomen tijdens de lock down van over de hele wereld, samen tot één compositie.

De wereldbol kan door één persoon worden betreden, waarbij je precies 1.5 meter rondom wordt omgeven door 24 speakers. De speakers worden aangestuurd door eigen ontwikkelde software en artificiële intelligentie, die geluiden verzamelen die via open source en online podia van over de hele wereld binnen komen.

Henk Schut is een multidisciplinaire kunstenaar wiens ideeën worden gevormd door vragen te stellen; hij onderzoekt met een open, nieuwsgierige blik omgevingen, gemeenschappen, historische gebeurtenissen en actualiteiten. Voor iedere nieuwe situatie, zoekt hij naar meest geschikte vorm en medium om zijn ideeën uit te drukken. Zijn benadering is speels, zonder het onderwerp te bagatelliseren, maar op een manier die de gelaagde kracht ervan versterkt. Met deze integrale benadering maakt hij ruimtes binnen een ruimte.

ENG:
At the end of a turbulent year, Nieuw Dakota celebrates its tenth anniversary. We look back and ahead with a special anniversary programme and collaboration with artists and partner BeamSystems/BeamLab. A selection of videos, installations and performances offer a poetic and stilled view of a tilting world. 

Silent sounds sound near and far. Young men off the coast of a Filipino island keep themselves afloat. The water rises visibly, just as fast as it does here invisibly. Circles disturb the regularity. The other person’s face speaks in countless flavours. Are we familiar with the miniscule swerve that controls the mighty cogwheel of natural laws? 

Nieuw Dakota moves walls, makes space, shifts mountains and engages people.  
Through art we are able to explore ourselves, eachother and the world.  

Starring: Martha Atienza, Vincent Boschma, Henk Schut, Sevilay Maria and Irina Birger

Martha Atienza 1981 / PH / NL: Equation of state Panangatan / Equation of State Tarong
In the video Equation of State, Martha Atienza examines the interaction between humans and the environment, documenting both their decline and resiliency. It is a tense relationship, expressed in the material and immaterial. In this new work, Atienza films the coastline of the Bantayan Island’s in an an attempt to make sense of warming oceanic temperatures and subsequent rising sea levels. We see an endless series of daily life that is now playing out on the edge of the water; how long before the ocean takes these homes?
In the triptych young fishermen are literally holding their heads above water.

Born to a Dutch mother and Filipino father, Martha Atienza (b. 1981, Manila, Philippines; lives and works in Bantayan Island, Philippines) has moved between the Netherlands and the Philippines throughout her life. Constantly oscillating between these two cultures has had a profound influence on Atienza’s focus as an artist.

Vincent Boschma 1976 / NL: The Opposite Ends of a Continuum
The installation “The Opposite Ends of a Continuum” is a high ‘table’ with a neon-lit landscape in which circular movements are the focus, shows a dualistic, polarising interplay between magnets and iron powder. In addition to the regular movement, two independent variable forces work together, representing a play between a single orderly path being overlapped by chaotic twists and turns. In De Rerum Natura, Lucretius describes the concept of clinamen principiorum, or the original deflection, as follows: ‘The atoms fall into a dead straight trajectory through the void, under the influence of their own weight. But at indefinite moments and indefinite places, they show a minimal quasi-deviation, which is just sufficient to speak of a change in the balance’. In this classical atomic theory, the formation of bodies from the primal atoms can only take place through an unforeseen and unpredictable disruption of the regularity. Anyone who examines the behaviour of the bodies and their movements will ultimately come up against extremely small but decisive swings, which give shape to the mighty machinery of natural laws that governs matter.

With his work (media and installation work, video and painting) Vincent Boschma questions external influences, chance and perception. In his installations and temporary interventions he provides a commentary on the perception of our environment and invites an opennes to other points of view.

Sevilay Maria 1984 / NL: #MYOWNGENDER
#MYOWNGENDER is a travelling art installation fusing photography with audio, video, and written word which portrays all nuances of the thematic spectrum. The installation is build up out of circle shaped metal constructions in which thirty-five models portray their story in a short interview. In my #MYOWNGENDER Sevilay Maria uses collodion wet plating, a photography technique from the 1850s, this technique captures the face in a way no other photography technique can, Sevilay says. The photo’s are not varnished and time will leave it’s marks on the installation in the form of natural oxidation. #MYOWNGENDER reflects the power of vulnerability. The power to rewrite the rules of society be being your most pure self.

Sevilay Maria is a photographer and specializes in the Collodion Wetplate technique. She creates here own chemistry with utmost precision and ensures that every hand poured plate is a work of art. Sevilay studied photography at the KABK and has been working independently for the past 10 years. She observes social matters and opens up taboos.

Henk Schut / NL: Constructed Silence
Silence after the storm. After the overwhelming sound of a heavy rain shower, lightning and thunder, the peace of silence follows. But as the silence lasts longer, you become aware of the smallest sounds, your hearing seems hightend. You hear your own breathing, a bird high in a tree, an airplane far away, a drop in a drainpipe nearby. Experiencing the silence is a rich and concentrated sound world. This installation is a reconstruction and possibility to relive the sudden silence of the city that we experienced during the intelligent lock down during the first weeks that the Covid-19 moved through our country. In a three-meter-high globe, sounds from all over the world, recorded during the lock down, come together into one composition. The globe can be entered by one person, inside you are surrounded by 24 speakers, all at exaclty 1.5 metres distance. The speakers are controlled by specially created software and artificial intelligence, which collect sounds that come in from all over the world via open source and online stages.       

Henk Schut is a multidisciplinary visual artist whose ideas derive from posing questions, looking into environments, communities, historical events and current affairs. With each project he looks for the most suitable form in which to express his ideas. His work often contains a certain playfulness – without trivializing the subject, but in way that reinforces its explanatory power. He has an integrative approach to the environment where he presents his work.

Image: Martha Atienza, still uit Equation of state Panangatan 2020, video

Dr. Birger by Appointment 
tijdens Nieuw Dakota’s Moving Walls

Dr. Birger by Appointment is een serie van gesprekken en tekensessies in een installatie setting. Deze keer zullen de dialogen met Dr. Birger focussen rondom isolatie, connectiviteit en onderlinge afhankelijkheid. Dr. Birger zal de gesprekken met bezoekers visualiseren, zij neemt hierbij haar eigen gevoelens en acties mee in de tekeningen die zij tijdens het gesprek maakt. 

Dr. Birger is te zien als installatie tijdens de openingsuren van Nieuw Dakota. De één op één gesprekken vinden iedere zaterdag op afspraak plaats tussen 12.00 en 18.00. Datum en tijd zijn te boeken via dr.birger@nieuwdakota.com Iedere afspraak heeft een duur van ongeveer 30 minuten. Deelnemers krijgen de gelegenheid de tekening na afloop te kopen. 

Rio (2007) lounge chair door Elena Goray is onderdeel van de installatie.
Dr.Birger’s outfit is gemaakt door Evita Ative en gefotografeerd door Marcel van der Vlugt.

Dr.Birger is een alter ego van kunstenaar Irina Birger.

ENG:
Dr.Birger by Appointment is a series of one-on-one conversations and drawing sessions set up in an installation format. This time the dialogues with Dr.Birger will be centered on isolation, connectivity and interdependence. Dr.Birger will visualize the conversations with the visitors, incorporating her own feelings and responses into the drawings she will simultaneously make.

Dr.Birger by Appointment is possible to see as an installation during ND opening hours. The one-on-one conversations are every Saturday from 12 till 6PM. Please book your date and time at dr.birger@nieuwdakota.com . Each meeting lasts approximately 30 min. The participants will have the opportunity to purchase the drawings made by Dr.Birger during the performance.

Rio (2007) lounge chair by Elena Goray is part of the installation.
Dr.Birger’s outfit is made by Evita Ative and photographed by Marcel van der Vlugt.

Dr.Birger is an alter ego of an artist Irina Birger.